گالری

Service-Commodity Goods Continuum

Business services are a recognisable subset of Economic services, and share their characteristics. The essential difference is that Business are concerned about the building of Service Systems in order to deliver value to their customers and to act in the roles of Service Provider and Service Consumer.

آثار سال های 87-1383

زمان و مكان خاص به ندرت در آثار نصيريان حائز اهميت است ، اما در آثار اين دوره عنصر خلاء و معلق بودن عناصر و فيگورها در فضايي بدون زمين و آسماني مشخص بيش از پيش به چشم ميخورد و حال و هوايي سوررئاليستي به نقاشي ها ميبخشد كه در ساليان بعد نيز به اشكال مختلف در كارهايش ادامه ميابد . شايد بتوان گفت درگيري هاي ذهني وي براي ساخت فيلمهاي انيميشن در اين سالها و كشف فضاهاي وهم آلود در آن ها بصورت ديگري در نقاشيها نيز رخ مينمايد و بين اتمسفر نقاشي ها و انيميشن هاي وي آشكارا بده بستانهايي در جريان است.

 

آثار سال های 82-1380

 در اکثر آثار این دوره پسزمینه ها ساده و خلوت رنگ آمیزی شده اند و طرح اندامها به سادگی حجم پردازی شده اند . اندام انسان و اسب و بعضا حیوانات دیگر در ترکیب باهم موضوعات جدیدی را به وجود آورده است و عناصر انتزاعی بیش از پیش در نقاشی ها به چشم میخورند.

 

آثار سال های 79-1377

And although some utilities actually deliver physical goods — like water utilities which actually deliver water — utilities are usually treated as services.

آثار سال های 77-1375

در آثار این دوره و بخصوص در سری طراحیهایی که با مرکب و در سایز کوچک انجام شده اند اکثرا موضوعاتی با یک پرسوناژ دیده میشود که دارای طرح اندام با سطوح ساده هستند .
نصیریان در این دوره توجهش را معطوف به طرحهایی کرده که شاید بعدها ردپای آنها در تصویرگری ها و مجسمه هایش دیده میشود.