Paintings from 1994 to 1996

آثار سال های 75-1373

 آثار این دوره ساده تر کردن طرح اندامها و تمرکز بیشتر بر روی فرمها و دفورماسیون است که روند آن با مقایسه بعضی نقاشی ها از یک سوژه واحد قابل تامل است