Paintings from 1996 to 1998

آثار سال های 77-1375

 در آثار این دوره و بخصوص در سری طراحیهایی که با مرکب و در سایز کوچک انجام شده اند اکثرا موضوعاتی با یک پرسوناژ دیده میشود که دارای طرح اندام با سطوح ساده هستند . نصیریان در این دوره توجهش را معطوف به طرحهایی کرده که شاید بعدها ردپای آنها در تصویرگری ها و مجسمه هایش دیده میشود.