Paintings from 2001 to 2003

آثار سال های 82-1380

 در اکثر آثار این دوره پسزمینه ها ساده و خلوت رنگ آمیزی شده اند و طرح اندامها به سادگی حجم پردازی شده اند . اندام انسان و اسب و بعضا حیوانات دیگر در ترکیب باهم موضوعات جدیدی را به وجود آورده است و عناصر انتزاعی بیش از پیش در نقاشی ها به چشم میخورند.